มูลนิธิ เอ็มโอเอไทย : แนวคิด

มูลนิธิเอ็มโอเอไทย เป็นองค์กรนิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร ที่มีจุดมุ่งหมายในการสร้างโลกอุดมคติ กล่าวคือ เป็นโลกที่เปี่ยมด้วยความจริง ความดี และความงาม ที่มีความกลมกลืนกันระหว่างธรรมชาติกับศิลปะ และมีความงดงามทั้งกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม หรือโลกอารยธรรมที่อารยธรรมตะวันตกกับอารยธรรมตะวันออก หรือจิตกับกายมีความกลมกลืนกัน หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่า โลกที่ประกันความปลอดภัย และความยืนยาวของชีวิต ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนร่วมมือ และพัฒนากิจกรรมกับองค์กรของรัฐฯ และเอาชนอื่นๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไปในกิจกรรมด้านสุขภาพองค์รวม ศิลปะ วัฒนธรรม เกษตรธรรมชาติ อาหารธรรมชาติ ซึ่งเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาของประชาชนชาวไทยและสังคมไทย โดยเฉพาะปัญหาครอบครัว และปัญหาสังคม พร้อมทั้งพัฒนาวิถีชีวิตของประชาชนชาวไทยให้เกิดครอบครัวงดงาม อันจะเป็นการเสริมสร้างพื้นฐานของการพัฒนาสังคมไทยด้วย

ชื่อหน่วยงาน
มูลนิธิ เอ็มโอเอไทย

ประเภทของหน่วยงาน
นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร

วันจดทะเบียน
18 ธันวาคม 2532

สำนักงาน
ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ MOA
70 ซอย ประวิทย์และเพื่อน ถนนประชาชื่น (เทศบาลรังสรรค์เหนือ 14)
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2147-4671
โทรสาร 0-2147- 4670

E-mail : thmoa1989@gmail.com
Webside : www.moathai.org
Line ID : opt.moa
Facebook : facebook.com/moathailand

สำนักงานสาขาลพบุรี
เลขที่ 273 หมู่ 2 ซอยวิเศษสุข ถนนพหลโยธิน ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง ลพบุรี 15000
โทร.036-422-597 โทรสาร 036-612-863
E-mail : thmoa1989@gmail.com

คณะกรรมการ
ประกอบด้วยคณะกรรมการ 9 ท่าน

นางนิ่มนวล โอกูม่า ประธานกรรมการ
นายสัตยา ณ ระนอง รองประธานกรรมการ
นางสาวอุษณีย์ พรหมมาศ รองประธานกรรมการ
นางยูกะ เบ็ค กรรมการ
นางทิพวัลย์ นิลเสนา กรรมการ
นายสุชาติ ชาญนิรุตติ กรรมการกลางและเหรัญญิก
นายทรงคุณ พิทยาปรีชานนท์ กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
นายสุชาญ ศีลอำนวย กรรมการกลางและเลขานุการ
นางศิริอร จินดาลัทธ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ระบบสมาชิก
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้

การสมัครเข้าเป็นสมาชิก
1. เข้ารับการอบรม MOA พร้อมชำระค่าสมาชิก
2. อายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป

สิทธิประโยชน์ของสมาชิก
1. สามารถรับวุฒิในการปฏิบัติชำระล้างบำบัดแบบโอกาดะ
2. รับหนังสือข่าว MOA ทุก 3 เดือน
3. รับส่วนลด เมื่อมารับบำบัดที่สถานบำบัดกรุงเทพ
4. รับส่วนลดเมื่อเข้าร่วมสัมมนาสร้างเสริมสุขภาพ
5. รับส่วนลด 10% เมื่อซื้อผลิตผลเกษตรธรรมชาติ

ค่าสมาชิกแรกเข้าและรายปี
1. ค่าสมาชิกแรกเข้า 2,500 บาท
2. ค่าสมาชิกรายปี 100 บาท

สนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิ
ขอเชิญท่านที่มีความประสงค์จะร่วมสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิ โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ เลขที่บัญชี........................ หรือจะนำมามอบที่สำนักงานก็ได้

มูลนิธิ เอ็มโอเอไทย